OBOWIĄZKEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
INWEST-TERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Inwest-Terma Sp.z o.o. zapewnia bezpieczeństwo i sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwane dalej Rozporządzeniem RODO lub RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny pragniemy Państwa poinformować co następuje:
1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Inwest-Terma Sp.zo.o., ul.Legnicka 60 d, 54-204 Wrocław wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS:0000504444. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 71 390 77 77, pisemnie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres siedziby Administratora lub osobiście w siedzibie Administratora, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@inwest-terma.pl
4. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach:
• wykonania umowy, której Państwo jest stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
• realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ustalenie, dochodzenie
i obrona przed roszczeniami, archiwizacja danych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody, w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
6. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych osobowych w celach marketingowych ani nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania w odniesieniu do jakichkolwiek danych osobowych;.
7. W każdym momencie, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) www.uodo.gov.pl
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora danych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim.
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
10. Przysługuje Państwu prawo do:
• uzyskania od nas osobowych potwierdzeń, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz do uzyskania dostępu do tych danych;
• korygowania błędnych danych;
• usunięcia swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych;
• wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• złożenia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) www.uodo.gov.pl;
• wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie). Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z powyższych celów.